สำหรับงานม.4

งานที่ส่งผ่านเว็บไซต์ม.4

ช่วงวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ในคาบเรียน แต่ละกลุ่ม งานที่ต้องส่ง    ***** ติดตามงาน****

1.เว็บไซต์

 

 

 

 

 

1.1.คณะผู้จัดทำรูปภาพประกอบ

1.2.งานแยกส่วนและสร้างใหม่  นำเสนอลงเว็บไซต์ เอกสารพร้อมรูปภาพ     (10 คะแนน)

1.3.ตกแต่งสวยงาม ตามรูปแบบเว็บไซต์ที่ควรนำเสนอ เช่น สาระข่าวสาร หรือlink อื่นๆเกี่ยวกับ IT เทคโนโลยีต่างๆ

—————————————————————————————–

1.4.งานนวัตกรรม 1 ชิ้น  (20 คะแนน)จัดทำสื่อนำเสนอ 3-5 นาที  พร้อม Up ผ่านYou tube <<<<  link สู่เว็บไซต์    >>>>     นำเสนอหน้าชั้นเรียน  26-30 สิงหาคม 2562    

*******************************************************************

 

งานแยกส่วนและสร้างใหม่ นักเรียนชั้นม.4

ส่งสัปดาห์หน้า  1-5 กรกฎาคม 2562    ภายในคาบเรียนของตัวเอง     10 คะแนน

1.เอกสารประกอบถ่ายภาพ Before และ After กระบวนการทำ  1-2 หน้ากระดาษ

2.ชื่อนวัตกรรม  บอกประโยชน์ของงาน

3.นวัตกรรม 1  ชิ้นงาน (Product)

3.พร้อมนำเสนอ หน้าชั้นเรียน 5 นาที