ผังงาน (Flowchart)

   เป็นการถ่ายทอดความคิดในรูปแบบแผนภาพ โดยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เรียกกว่า การเขียนผังงาน (Flowchart) ซึ่งสัญลักษณ์กำหนดโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา (The American National Standard Institute : ANSI) เพื่อใช้สำหรับสื่อสารขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาให้เข้าใจตรงกัน ซึ่งมีรายละเอียด รูปแบบ และความหมาย ดังนี้

ผังงานแบ่งได้ ประเภท
1. ผังงานระบบ (System Flowchart)  คือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนการทำงานในระบบอย่างกว้าง ๆ แต่ไม่เจาะลงในระบบงานย่อย
2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)  คือ ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการทำงานของโปรแกรม ตั้งแต่รับข้อมูล คำนวณ จนถึงแสดงผลลัพธ์

ประโยชน์ของผังงาน
1. ทำให้เข้าใจ และแยกแยะปัญหาได้ง่าย (Problem Define)
2. แสดงลำดับการทำงาน (Step Flowing)
3. หาข้อผิดพลาดได้ง่าย (Easy to Debug)
4. ทำความเข้าใจโปรแกรมได้ง่าย (Easy to Read)
5. ไม่ขึ้นกับภาษาใดภาษาหนึ่ง (Flexible Language)

 การเขียนผังงานที่ดี
1. ใช้สัญลักษณ์ตามที่กำหนดไว้
2. ใช้ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา
3. คำอธิบายในภาพควรสั้นกะทัดรัด และเข้าใจง่าย
4. ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้า – ออก
5. ไม่ควรโยงเส้นเชื่อมผังงานที่อยู่ไกลมาก  ควรใช้สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อแทน
6. ผังงานควรมีการทดสอบความถูกต้องของการทำงานก่อนนำไปเขียนโปรแกรม

*************************************************************************************

สำหรับงานม.4

งานที่ส่งผ่านเว็บไซต์ม.4

ช่วงวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ในคาบเรียน แต่ละกลุ่ม งานที่ต้องส่ง    ***** ติดตามงาน****

1.เว็บไซต์

 

 

 

 

 

1.1.คณะผู้จัดทำรูปภาพประกอบ

1.2.งานแยกส่วนและสร้างใหม่  นำเสนอลงเว็บไซต์ เอกสารพร้อมรูปภาพ     (10 คะแนน)

1.3.ตกแต่งสวยงาม ตามรูปแบบเว็บไซต์ที่ควรนำเสนอ เช่น สาระข่าวสาร หรือlink อื่นๆเกี่ยวกับ IT เทคโนโลยีต่างๆ

—————————————————————————————–

1.4.งานนวัตกรรม 1 ชิ้น  (20 คะแนน)จัดทำสื่อนำเสนอ 3-5 นาที  พร้อม Up ผ่านYou tube <<<<  link สู่เว็บไซต์    >>>>     นำเสนอหน้าชั้นเรียน  26-30 สิงหาคม 2562    

*******************************************************************

 

งานแยกส่วนและสร้างใหม่ นักเรียนชั้นม.4

ส่งสัปดาห์หน้า  1-5 กรกฎาคม 2562    ภายในคาบเรียนของตัวเอง     10 คะแนน

1.เอกสารประกอบถ่ายภาพ Before และ After กระบวนการทำ  1-2 หน้ากระดาษ

2.ชื่อนวัตกรรม  บอกประโยชน์ของงาน

3.นวัตกรรม 1  ชิ้นงาน (Product)

3.พร้อมนำเสนอ หน้าชั้นเรียน 5 นาที